محمد ولی خان دروازی

Darwaz logo, درواز

مولانا بحرالدین باعث

محمد ولی خان دروازی

نامهً شاه

محمد ولی خان

مولانا بحرالدین باعث

پیروزی علم
وشکست خرافات

سیراندیشۀ مـولانا باعـث


بـه يـاد

بزرگ مردانديشه
شهید شفق حکیم

فریاد

داد خواهی دانـشجـویـان

درواز نمای

یک مظلومیت

 

 Copyright ęDarwaz 2007

استفاده از مطالب درواز با ذکر ماخذ آزاد است