پوهنمل پیکار

زبانها و گویشهای پامیری

دکتوروفامعصومی

شعر

راهب سٌجانی

مراازمن

عبدالقدیر رحیمی

غزالین چشم من!

راهب سٌجانی

 آمدی به کلبه ام

محمدعارف یوسفی

 بلبلان آواره

محمداصغـر(عـبا د ي)

ر ا ستی

محمداصغـر(عـبا د ي)

اهـل مـعا ر ف

سید حسین مهران

بلبل شهدا

محمدرحیم

 پیکرجنبنده

دکتوروفامعصومی

 مناظرۀ صخره ولعل

محمداصغـر(عـبا د ي)

 خوا ست یتـیـم

زيدالله پيوند

 توشه باطل

محمداصغـر(عـبا د ي)

سرکشـم مـن

ولی رحمکیان

خداپرستي

لطیف کریمی استالفی

  بُغض تاریخ

 دکتوروفامعصومی

 نمرده ای تو(شهیدمحمدطاهربدخشی)

برلاس

 دانـشـجو !

محمداصغـر(عـبا د ي)

الـهي

ش . رویان

تـــرا در خـــواب دیـــدم !

ولی رحمکیان

به سالار شهیدان فهرمان مردم افغانستان

محمدعارف یوسفی

شهید

ولی رحمکیان

شاه خوبان

عبدالقدیر"رحیمی"

افق های پاییزی

عبدالقدیر"رحیمی"

میثاق

محمدعارف یوسفی

تیــــر اجل

نادیه فضل

یک دامن بهار

عبدالقدیر"رحیمی"

بیتو برباد

غلام جیلانی"پژوه"

راه نیکی

وفابیک"وفا مل"

روح ناصر

عبدالقدیر"رحیمی"

باستان مرز گهر

عبدالقدیر"رحیمی"

در بیکران عشق

افسر رهبین

چرا فارسی ؟

محمد عارف یوسفی

مقـد م نیکـو

عبدالقدیر"رحیمی"

جنون عشق

غلام جیلانی

آرزوی نیک

عبدالقدیر"رحیمی"

اقتضاء

سید محمد نادرخرم

رویای پرشکسته  

ولی رحمکیان

تابوشکن

داریوش غوربندی

كيو مرث

محمد عارف یوسفی

آرزو

 فرامرزفرهاد

سه قطعه شعرازصدیق ساعی شهربزرگی

ادبستان کاوه

غریبه ای با ما آشنا

احمد شاملو

شاعری که بربلندای بلند شعروزبان فارسی آرمید

راهب سٌجانی

بیاکه من وتو

عبدالقهارعاصی

شهر بی قهرمان

محمداصغرعبا د ي

مپرس

محمد عارف یوسفی

بیوفا

عبدالقدیر"رحیمی"

در سوگ مرگ گل عشق

عبدالقدیر"رحیمی"

خوشه ی مهتاب !

محمدعارف یوسفی

شكست صبر

نادیه فضل

از دور تا دور 

نادیه فضل

از لحظه های دودآلود

عبدالقدیر"رحیمی"

در فصل اشک

محمدعارف یوسفی

گرمی تمنا

محمدعارف یوسفی

آمنه

عبدالقدیر"رحیمی"

کاج رؤیا !

محمد عارف یوسفی

تمثیل آدمیت

عبدلقدیر رحیمی

ای تنها بهانه ی زیستن!

عبدالقدیر رحیمی

زمهریر پدرود.

عبدالقدیر رحیمی

قاصدک!

دکتور سید بدخش

رازدل

متولی ولی رحمکیان

سپیدی پارسی

محمدعارف یوسفی

هوس دیدار 

 محمد داود

دوست دارم

پرتو نادری

عبدالقدیر"رحیمی"

کودکی !

پرتونادری

فریاد

زيدالله پيوند

مزارتمنا

پرتو نادری

شلاق، وحدت ملی و برادری

حفیظ الله فطرت

حما سه سبز

اسماعیل خراسانپور

تاجکستان

محمد عارف یوسفی

ارمغان دل

محمداصغـر(عـبا د ي)

پـد ر

عبدالقدیر" رحیمی"

قـــتل انگـــور

محمد عارف یوسفی

وطندار(مخمس)

متولی ولی رحمکیان

جوزا رسید  یاد  عزیزان کنید  های

محمد عارف یوسفی

یار بدخوی

عبدالقدیر رحیمی

نسیم فصل غزل

محمد اصغـر(عـبا د ي)

کـــرزي

راحله یار

شیوه ی عاشق کشی

محمد عارف یوسفی

فریاد

محمداصغـر(عـبادي)

هـوا ی کا بل

برلاس

پاکـــــزاد

اسدالله جعفري

معلم

شاه جهان رویان

درخت تنها

محمد عارف يوسفی

مرو جایی که من نیستم

" برلاس" 

مادری باچادری

محمد عارف یوسفی

نالهء آرام

ولی رحمکیان

به افتخارروز مادر

 بصیراحمدمهاجر

یک قدم

محمداصـغـر( عـبا د ي)

مــا د ر

نجیب الله دهزاد

کانکور ثور!

عبدالقدیررحیمی

در آرزوی سراب

محمد عارف يوسفی

گر نشد امروز عدالت روز محشر ميشود

محمد عارف یوسفی

به پيش

اسماعیل خراسانپور

تقدیم به آسمان پرستارهء فرهنگ آبی ما

عبدالقدیر"رحیمی"

صلـح ای آشنای ناپیدا !

محمدعارف یوسفی

چی میکرد

اسماعیل خراسانپور

شب، پیام، اشک

آکه سخی مونتریال

سر پل خشتی

 زید الله پیو ند

درگــزرباد

محمدعارف يوسفی

آتش تمنا

ميرزايي

پامير با شكوه

سید بدخش

رباعیات سید بدخش

محمدعارف یوسفی

ماهنوزویرانه ایم

دکترسید بدخش

وضـع نا مـوزون

دکترسید بدخش

درواز

فضل احمد"پیمان"

تصویری شاعرانه از اوضاع هرات

آرش آریایی

فارسی ستیزی وتبعات نا مطلوب آن برروند ملت سازی

دکترعبدالااحمد جاوید

تاریخ خط در ایران

اسدالله جعفري

مي خواهم با تو گريه كنم

ميرزايي

الرش سازي زباني درتلويزيون ملي مرگ زبانهاست

ولي رحمكيان

سالي كه شاه ستون هاي هنرادبيات وژورناليزم راشكست

تمیم (حکمت)

در باب جهانی شدن سرمایه

سيد حسيب مصلح

نيستم من

دستگیر نایل

بهار،سبزه وشعر

اسماعیل خراسانپور

نفرت شوک

محـمـداصـغـر(عـبـا د ي)

مـرگِ ا نسا نیـت

عبدالقدیر "رحیمی"

پار ینه روزگار

بصیراحمدمهاجر

رهـبــر

زریالی نوابی

زبان و ادبیات فارسی

لطیف کریمی استالفی

کتاب گربهء عابد

عبدالقدیر"رحیمی"

کاش

بصیر احمد مهاجر

نمیرسد

نعمت الله ترکانی

دامن ما پاک است

عبدالقدیر"رحیمی"

تصویر

دکتررازق رویین

چکامه یی برای آمو

دکترسینا دلیری

گذرگاه خورشید

ا صـغـر( عـبـا د ي )

سوخـتن

زید الله  پیوند

فـــر یـا د

تمیم(حکمت)مصلح

"برهنه پا "

بصیراحمدمهاجر

لطـیفـه

بصیراحمدمهاجر

تـنـفـــر

بصیراحمدمهاجر

یک قطعه شعراز علامه سید اسماعیل بلخی

راهب سٌجانی

مولای عشق

بصیراحمدمهاجر

عقاب هندوکش

بصیراحمد مهاجر

برف کوچ

بصیراحمد مهاجر

یک پرسانک

بصیراحمد

شیده و شکر

منتقد گمنام

فارسی و پشتو، جنگ يا دوستی؟

رضا برچلويی

بررسی مضامين پايداری در سروده های"خليل الله خليلی"

کریمی استالفی

تخت ،  تا بوت ، خاکستر

مهساطایع

غول چراغ جادو وآرزوهای مردم

بصیراحمد مهاجر

آی زمستان!

بصیراحمد مهاجر

بیرنگ

احمد شکیب

فارسی زدایی به بهانه هویت ملی

ميرزايي

بيرنگ كهدامني، جستجوگري بيقرار!

د ستگیر نایل

بیرنگ کهدامنی، شاعری عصیا نگر و د رد آشنا

لطیف کریمی استالفی

ای خاک سیه ، در دل تو خفته عزیزی   !!

 منتقد گمنام

افغا نستا نی ها نسبت به ایرانیان فارسی تر صحبت می کنند

دکتررازق رویین

ازآن جام که شکست ...

سلیمان راوش

استاد بـیرنـگ کـوهـدامنـی

مـيرزايـي

سا يـه نورآفـرين

بصیراحمد

مـرثیـه بـرتـربـت خـا لـق

راهب سجانی

مـن مسکنیارم من مسکنیارم

بصیراحمد

رانده شده

 ولي رحمكيان

به پيشوازدهم ديسامبرروزجها ني حقوق بشر

بصیراحمد

نا امیـد

سلیمان راوش

مکان خـدا

ولي رحمكيان

به مكتب سوزان

بصیراحمد

در اسارت

بصیراحمد

شهر عیاران

بصیراحمد

حما سـه ملـی

سلیمان راوش

کـوچ  و کوچـه

نعمت الله ترکانی

کاش میشـد

نعمت الله ترکانی

ملک بی خبران

بصیراحمد

آفـت قـرن

اميري

احمد شاه مسعود زرد شتي است ؟

منتقد گـمنام

فارسـی ، دری ، تاجيکـی

مـيرزايـي

سا يـه نورآفـرين

دستگیر نایل

 بـی وطـنـی !

بصیراحمدمهاجر

آ شتی

نعمت الله ترکانی

میگـندد نمک

بصیراحمدمهاجر

 شـهـر غـم

بصیراحمد مهاجر

کشتزار خنجر

بصیراحمد مهاجر

شکایت

بصیراحمد مهاجر

مرگ عروسک

بصیراحمد مهاجر

بر تربت خـورشـید

بصیراحمد

مـرثیـه بـرتـربـت خـا لـق

کاکه تیغون

کـاکه تیغـون در انـتـرنـت

بصیراحمد

گــدای کـوچــک

سلیمان راوش

مزرعــــه

سلیمان راوش

جشن مهرگان

سيد حسيب مصلح

شمـــــس ايمــــــان

سبحانقل نامول

شکوۀ روزگار

استاد محمد سید

سفربه سوی نور

ولي رحمكيان

اي افتخارمردخراسان كجا ستي

اسماعیل خراسانپور

 بــــــــاور

راهب سٌجانی

ازاینجا سفرخواهم کرد

اسماعیل خراسانپور

اژدهـا...

ولي رحمكيان

كشورمردآفرين

راهب سٌجانی

درجوش ادب بودم

داکترشاهرخ پژمان

خورشید شوید

سيد حسيب مصلح

علـــــم پولاد  

راهب سٌجانی

غمگسارتنهاییم

راهب سٌجانی

چند غزل ویک رباعی

یما شیون

غزل

شاهرخ پژمان

دخترک افغانستا نی!

  ولي رحمكيان

 چندرباعي ويك غزل

داکترشاهرخ پژمان

گفتگو های تنهای (چند رباعی)

داکترشاهرخ پژمان

لرزش دل کبوترک

میرزمان الدین مصلح

"صـدای عـوام"

راهب سُجانی

بوش یکی زان سی دجالان است

سيد حسيب مصلح

ميهن افغان

ولي رحمكيان

طهوري 60 ساله شد؟

مرحوم مير زمان الدين
 مصلح (
رح)

از براي خداج. . .

داکترشاهرخ پژمان

 4 قطعه شعر زيبا راجع به چهار پديده دوست داشتني مان 

تمیم (حکمت) مصلح

"دموکراسی کاذب"

ولی رحمكيان

به دوست عزيزم اّقاي ميرزاي

ميرزايي

  به ولي رحمكيان گرامي !

 ولی رحمكيان

شعرگونه از من به آقاي ميرزاي

 خليل جبران

تكت بيت هاي ناب

تمیم (حکمت) مصلح

"ما کیستیم؟"

تمیم حکمت

تمیم حکمت

تمیم حکمت

"کــودتـا"

دوکتورسید حسام

ناولی هیلی

بلقیس(مل)

خجسته روزمادر

مـــــــيرزايـــــي

سرزمين بلا ديده وبلاكشيدهء خورشيد تابان را درود!

خسرو زيباكيان

چند قطعه شعر از آقاي خسرو زيباكيان

محمد ا صـغر

مســـــــلما نم آ ر زو ست

 

تمیم (حکمت) مصلح

"شب وصل"

تمیم (حکمت) مصلح

"ثمر عشق"

"عامی"

"قدرت طلب"

تمیم (حکمت) مصلح

 

بــلا!

تمیم (حکمت) مصلح

دولت ستیز و دشمن سرمایه ایم ما!

عبدالكريم تمنا هروى

جشن شيطان

اسماعیل خراسانپور

بدخشانم , سرنوشت باغ و بوی خدا

سلیمان راوش

 خطابهء به مرد ها

داکترمحمد شعیب مجددی 

درخت

تمیم (حکمت) مصلح

"سراب"

اسماعیل خراسانپور  

به جواب برادر محترم(فایٍز ) که گفت:

بيژنپور آ.آبادی

چهل سال از درگذشت فروغ فرخزاد گذشت 

تمیم (حکمت) مصلح

"دموکراتهای کاذب"

تمیم (حکمت) مصلح

 

دختر دادن!

تمیم (حکمت) مصلح

 

عاری !

تمیم (حکمت) مصلح

 

خیمۀ غربت !

تمیم (حکمت) مصلح

"کلیشه"

تمیم (حکمت) مصلح

پا به پا   ,    کفر!

سلیمان راوش

اشک غرور

استاد فروزی پنجشیری

مسعود نامه

ناديه فضل

يک  غنچه  آرزو

داکترمحمد شعیب مجددی

برخیز هموطن

بيژنپور آ.آبادی

فروغ بارقه ء بودکه خاموش شد

داکتر رازق رویین

طنزآرایی در شعر معاصر دری

پرتونادری 

تا چند  گاهی  دیگر...

پرتونادری

چت روم سیاست

استاد فروزی پنجشیری

پنجشیر

پرتو نادري

ابر كوچك غزل و آسمانهء

  پرتو نادری

خورشيد سر بريدهء خراسان

پرتو نادري

استعداد بزرگ

پرتو نادري

ابر كوچك غزل و آسمانهء

پرتو نادري

در كوچه باغهاي شعر كمال خجندي

اسماعیل خراسان پور

ترانه ها      

پرتونادري

امير بزرگ !

فرهنگ دوست

منگل خان : زپختانه یم ، داستان

احمد بهار " چوپان " 

ناجوی پیر باغ